POPELEČNÍ STŘEDA

Název „Popeleční středa“ je odvozen od žehnání popele, jímž se v tento den v katolických kostelech označují čela věncích se slovy: Memento, homo, quia pulvis es – Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.

Popeleční středa i dny následující jsou pro nás velkou příležitostí strhnout z tváře masku, svléci člověka starého a obléci nového. Nový člověk je ten, který se nechá usměrňovat Božím duchem až do posledních záchvěvů své osobnosti. Je tedy více člověkem, člověkem lepším a krásnějším. 

Spolu s celou Církví začínáme popeleční středou postní dobu. Je to den přísného půstu. Znamená to den zdrženlivosti od masa a střídmost v jídle.  Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst 3 x během dne, ale jen jednou se může najíst plně. 

Mše sv. s udělováním popelce se konajív kostele sv. Jana Křtitele ráno v 6:45 a večer v 17:00 a v kostele Nanebevzetí P. Marie v Darkovičkách v 18:15.

V postní době (od 4.3 do 15. 4. 2022) se budou v našich farnostech konat pobožnosti křížové cesty  vždy v pátek po večerní mši sv.

Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel díky svému postnímu předsevzetí a svým sebezáporem, darují jako POSTNÍ ALMUŽNA. V letošním roce chceme výtěžek Postní almužny použít na pomoc chudým a potřebným na Ukrajině. Postní almužnu na tyto účely můžete předat až na konci postní doby při bohoslužbách na Zelený čtvrtek, tj. 14. 4., nebo také při veškerých bedělních sbírkách v postní době – v tomto případě pouze v obálce, na které bude napsáno, na jaký účel je dar určen!

Kéž prožijeme postní dobou v pokoji a míru nejen se sebou samými, ale také s našimi bližními. Kéž nám k tomu Bůh žehná a dodává nám sílu a trpělivost!