První sobota v měsíci

Zaslíbení NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI MARIINU (daná P. Ježíšem sestře Marii-Natálii 15.8.1942)

1. 
Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti).
13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

„Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!“

Panna Maria řekla: „Řekni všem, že kdo se během pěti měsíců v roce v první sobotní den vyzpovídají, půjdou k přijímání, pomodlí se růženec a čtvrt hodiny stráví v mé společnosti meditací nad mystérii růžence s úmyslem, aby mi poskytli důstojnou nápravu, slibuji, že budu přítomna při jejich smrtelné hodině se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duší.“

Tak vedle Ježíšových prvních pátků vznikl i kult mariánských prvních sobot. Počet sobot byl později P. Ježíšem zvýšen na devět shodně jako u prvních pátků.

Při zjevení 15.8.1942 sestře Natálii P.Ježíš pootevřel plášť Svaté Panny, aby ukázal Srdce své Matky, a řekl: „Tak, jako svým narozením jsem se světu představil prostřednictvím Neposkvrněného Srdce mé Matky, právě tak prostřednictvím téhož Srdce duše dospějí k mému Srdci. – Hle, Neposkvrněné Srdce, v němž jsem učinil sídlo milosti pro svět a duše! Toto Srdce je bezpečný pramen mých milostí, které z něho vyvěrají pro život a pro posvěcování světa. Protože Otec mi dal všechnu moc na nebi i na zemi, Neposkvrněné Srdce své Matky jsem nadal mocí, která zvítězí nad hříchem a světem.

Invokace vhodná pro toto sobotní svaté přijímání: „Božské Srdce Ježíšovo, obětuji ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina toto svaté přijímání jako pokání a nápravu všech urážek, jimiž tě lidstvo nepřestává zahrnovat.“