MINISTRANTI

Ministranti se v naší farnosti setkávají dvakrát za měsíc na faře, a to v sobotu v 8:30. Na programu je společná modlitba, snídaně, liturgické okénko a duchovní slovo. Všichni ministranti jsou srdečně zváni.

Ministrantem může být každý pokřtěný katolický křesťan, který svou službou přispívá ke kráse a důstojnosti liturgie k Boží slávě.

Papež František  vyjádřil poděkování ministrantům za jejich službu u oltáře těmito slovy:

Děkuji vám za to, že ochotně sloužíte u Pánova oltáře, že z této služby děláte tělocvičnu, která trénuje vaši víru a vaši lásku k druhým. Děkuji, že i vy jste začali stejně jako prorok Izaiáš odpovídat na Hospodinů hlas, slovy: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8)

A také papež Benedikt XIV. potvrdil svými slovy důležitost služby u oltáře:

Obracím se k vám, ministrantům celého světa! Služte velkodušně Ježíšovi přítomnému v eucharistii. Je to důležité poslání, které vám umožňuje být výjimečně blízko Pánu a růst v opravdovém a hlubokém přátelství k Němu. Žárlivě střežte toto přátelství ve svém srdci jako svatý Tarsicius a buďte připraveni zápasit i položit život za to, aby Ježíš dosáhl ke všem lidem.

Také vy předávejte svým vrstevníkům dar tohoto přátelství s radostí, nadšením a beze strachu, aby mohli postřehnout, že toto Tajemství znáte, že je opravdové a že ho milujete! Pokaždé když přistupujete k oltáři, máte štěstí účastnit se velkého gesta lásky Boha, který se nadále chce dávat každému z nás, být nám nablízku, pomáhat nám a dávat nám sílu k dobrému životu. 

Nepřicházejte do kostela k bohoslužbě s povrchností, ale vnitřně se na mši svatou připravujte! Svou pomocí kněžím ve službě oltáře umožňujete, aby Ježíš byl lidem blíže, aby ho mohli vnímat a mít více na zřeteli, že On je přítomen. Spolupracujete na tom, aby byl mohl být více přítomen ve světě, v každodenním životě, v Církvi a na každém místě. Drazí přátelé! Propůjčujete Ježíši svoje ruce, svou mysl a svůj čas. Neopomine vás odměnit, darovat vám pravou radost. Dá vám pocítit, v čem spočívá plnost štěstí.

 

SDÍLENÍ NAŠICH MINISTRANTŮ:

Adéla Klementová – Moje ministrantská služba

 

Odkazy pro ministranty:

www.ministranti.doo.cz

www.tarsicius.cz

www.casopisnezbeda.cz