Obecně o svátostech

Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm – křest, biřmování, eucharistie (sv. přijímání), smíření (sv. zpověď), pomazání nemocných, manželství a kněžství. Sedm svátostí se týká všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. (KKC 1210)

Svátosti uvedení do křesťanského života

  • křest, biřmování a eucharistie – pokládají základy každého křesťanského života. (KKC 1212)

Svátosti uzdravovaní

  • smíření, pomazání nemocných – díky těmto svátostem v sobě uchováváme Boží život získaný skrze křest, biřmování a eucharistii. Tento nový Boží život může být oslaben, ba dokonce ztracen hříchem. V těchto svátostech se Ježíš projevuje jako lékař našich duší a těl. (KKC 1420)

Svátosti ke službě společenství

  • manželství, kněžství – jsou zaměřeny na spásu druhých. K osobní spáse přispívají tím, že slouží druhým. (KKC 1533)