SVATÍ MĚSÍCE

Ú  N  O  R

SV. JINDŘICH MORSE, 1. února

Sv. Jindřich Morse

připomínka, kněz, mučedník

Patron: Anglie

Narodil se v protestantské rodině, v hrabství Norfolk ve východní Anglii r. 1595. Když se stal studentem práv, došel vlastním úsilím k přesvědčení o pravosti katolické církve a v 19 letech přešel do katolické církve. 

Roku 1618 se vrátil do Anglie z Francie, ale pro odmítnutí protikatolicky zaměřené přísahy věrnosti byl vypovězen. V prosinci jej pak přijali v Římě mezi anglické studenty teologie s krycím jménem Cuthbert Claxton. Po vysvěcení v červnu 1624 odejel do Anglie, aby tam vykonával kněžskou službu v kostele sv. Antona v Heatone.

Po roce působení byl uvězněn v městě Newcastle. Později byl přemístěn do zámeckého vězení v Yorku. Tam pod vedením bratra spoluvězně prožil řeholní noviciát a složil sliby jezuitského řádu.

V roce 1627 byl propuštěn a zároveň vypovězen ze země. Odešel do Vlámska, kde ve Wattene pokračoval v řeholní formaci a působil mezi anglickými vojáky zařazenými tam do španělské armády. Po šesti letech se tajně vrátil do Anglie a jako Cuthbert Claxton působil v Londýně. V době morové epidemie, která začala r. 1636, poskytoval hmotnou i duchovní pomoc více jak 400 katolickým i protestantským rodinám. 

Znovu byl vězněn v Gatehouse, v Newgate a jako zahraniční katolický kněz souzen za údajné odvádění anglických poddaných od věrnosti králi. Královna Marie Henrieta však věděla o jeho hrdinské obětavosti v době epidemie, a proto rozhodla o jeho propuštění. Brzy byl znovu uvězněn a přepraven do Londýna k soudu, který ho 30. 1. 1645 odsoudil k smrti. O dva dny později byl popraven v Tyburn. V roce 1929 byl blahořečen Piem XI. A r. 1970 kanonizován Pavlem VI.

SV. JANA DE LESTONNAC, 2. února

Sv. Jana de Lestonnac

připomínka, zakladatelka řádu

Narodila se v Bordeaux ve vznešené francouzské rodině roku 1556. Otec byl katolík, matka kalvínka. V 17 letech se na otcovo přání vdala za markýze Gastona de Montferrat, s nímž měla čtyři děti. Po 24 letech společného života r. 1597 ovdověla.

Dvě její dcery vstoupily do řádu annunciátek. Založila sama nový řád, podobný jezuitskému, jehož cílem však byla výchova dívek. Sepsala pravidla a řádu dala název: „Dcery naší milé Paní.“ Řád se připojil k benediktinskému kmeni a někde mu říkali „Mariina společnost“. V krátké době, r. 1607, obdržel řád papežské schválení. V květnu 1949 byla Piem XII. svatořečena. 

SV. BLAŽEJ, 3. února

Sv. Blažej

nezávazná památka, biskup a mučedník

Patron: lékařů a hudebníků, krejčích, koželuhů, obchodníků s vlnou, obuvníků, pekařů, zedníků

Atributy: biskup, hřeben,chlapec, prase, svíce, vlk

Staré životopisy uvádí, že před povýšením na biskupa v Sebastě se Blažej zabýval lékařským studiem a vzorně vykonával lékařskou praxi. V době Liciniova pronásledování se uchýlil do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti.

Dle legendy zachránil chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova Blažejovi později nosila svíce. Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. V žaláři se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní povzbuzení. Dle poněkud odlišných legend buď v žaláři nebo až cestou na popraviště pomohl promodralému chlapci, který se dusil zapíchnutou rybí kostí v krku. Modlitba biskupa a jeho ruce chlapce zachránily.

Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny „svatoblažejské požehnání“ se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou „Na přímluvu svatého Blažeje…“  Blažej byl mučen, jelikož nechtěl obětovat pohanským bohům. Na strom zavěšené tělo mu rozdrásali železnými hřebeny a odsoudili ho k popravě stětím.